Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
OpenUp

Τι κάνουμε

OpenUpΠανελλήνια Επιστημονική Ένωση Καινοτομίας

Το «OPEN UP, Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Καινοτομίας» είναι ένας Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικών, με τη μορφή Συλλόγου, που στοχεύει στην προώθηση της Εκπαιδευτικής, Επιχειρηματικής, Ερευνητικής, Πολιτιστικής, Τεχνολογικής και Επενδυτικής Καινοτομίας με την Ελλάδα, την Ευρώπη και/ ή Αμερική. Βρίσκεται στην Ελλάδα. Το γραφείο της βρίσκεται στην οδό Ιπποδάμου 13, ΤΚ 41448 στη Λάρισα. Αποτελείται από:
Εκπαιδευτές και διαχειριστές όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές, θεωρητικοί, φυσικοί και ειδικοί όλων των κατηγοριών, από στελέχη καινοτόμων, ερευνητικών και πάσης φύσεως επιχειρήσεων, από φοιτητές, ερευνητικούς οργανισμούς και κάθε είδους φυσικές, νομικές με κοινό ενδιαφέρον ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη έρευνας, η αξιολόγηση, η προώθηση και η υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης, συνεργασίας και καινοτομίας.

StepsΗ Ένωση προτίθεται :

i.
i.
Να ενισχύσει τη γνώση και να αναπτύξει ιδέες, πρωτοβουλίες και συνεργασία.
ii
ii
Στη διάδοση της γνώσης, της επιστήμης και του πολιτισμού με αρχές που προάγουν τον ανθρωπισμό και τον σεβασμό.
iii.
iii.
Να παρέχει ευκαιρίες και ευκαιρίες στα μέλη του ώστε να συμβάλλουν στο καλό της ευρύτερης κοινωνίας.
iv.
iv.
Την ανάγκη συμμετοχής όλων των μελών σε ομάδες που εξυπηρετούν τους στόχους της Ένωσης.
v.
v.
Στην απόκτηση από μέλη πολιτισμού και ιδεών για Συνεργασία, Επιστήμη, Έρευνα, Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Πολιτική, Πολιτισμός, Βιομηχανική Καινοτομία, Επενδύσεις, Εμπόριο, Τεχνολογία.
ix.
ix.
Στη δράση και τη συνεργασία της με όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (ιδιωτική και δημόσια), με συλλόγους συναφούς ή άλλου αντικειμένου και γενικότερα με εταιρείες, φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
xii.
xii.
Στην εκπαίδευση ενηλίκων με ενδεικτική στόχευση: 1) Εξοικείωση με νέες Τεχνολογίες (πληροφοριών και επικοινωνιών), 2) Η εισαγωγή και εμβάθυνση της ρομποτικής τεχνολογίας (υλισμικό, λογισμικό), 3) Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού με χρήση νέων τεχνολογιών, 4) εξοικειωθούν με τα οφέλη της δια βίου μάθησης, 5) Στην εκπαίδευσή τους ώστε να μπορούν να λειτουργούν ομαδικά, 6) Επιχειρηματικότητα σε όλο το ηλικιακό φάσμα που μπορεί να χαρακτηριστεί ως οικονομικά ενεργή, 7) Στη διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων.
vi.
vi.
Αξιοποίηση ερευνητικών ιδεών που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ανθρώπων αλλά και στη δημιουργία νέων ευκαιριών, προϊόντων και υπηρεσιών.
x.
x.
Στη δραστηριότητά της με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων απόστασης αλλά και χρήσης τεχνικών οπτικοακουστικών μέσων, στην Επιστημονική Έρευνα και την καινοτομία σε διάφορους τομείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
xiii.
xiii.
Προς υποστήριξη της διάδοσης, του τρόπου χρήσης καθώς και της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων και των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
vii.
vii.
Στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την προώθηση και εφαρμογή νέων ιδεών και την ανάπτυξη νέων μέσων.
xi.
xi.
Στη διερεύνηση και εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επιστημονική και ερευνητική καλλιέργεια και την έμπνευση των εκπαιδευομένων για έρευνα και υψηλή τεχνολογία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με: 1. Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους PBL (Project based learning, Problem based learning) για την προώθηση του STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη, Μαθηματικά, 2. Χρήση της Project Robotics ως σύγχρονου τρόπου προώθησης του STEAM. 3. με τη βαθύτερη ενασχόληση των μαθητών με την εφαρμοσμένη πληροφορική και τον προγραμματισμό Η/Υ. 4. Καλλιεργώντας με σύγχρονες μεθόδους αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. 5. Με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, με έμφαση στην εκπαίδευση στη συνεργασία και την αποτελεσματική ομαδική εργασία. 6. με την προώθηση της Ρομποτικής.
viii.
viii.
Η υποστήριξη Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών καθώς και ανεξάρτητων επιστημόνων και ερευνητών για συμμετοχή σε έρευνες και προσπάθειες που έχουν θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής τομείς: υγεία, επισιτιστική ασφάλεια, αειφόρος χρήση βιολογικών πόρων, ενέργεια, μεταφορές, επικοινωνίες, κλίμα, κοινωνική ένταξη, ασφάλεια, κυβερνοασφάλεια, τεχνητή νοημοσύνη, επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση, πολιτισμός κ.λπ.).